مقالات آموزشی

حفاظت اضافه بار و رله های مربوطه ویژه

حفاظت اضافه بار و رله های مربوطه

اهداف آموزشی این مقاله : بررسی تاثیر حرارت زیاد بر روی تجهیزات، آشنایی با رله های حرارتی و مغناطیسی، بررسی علل وقوع اضافه بار و روش های حفاظت تجهیزات در برابر آن، آشنایی با چگونگی استفاده رله حرارتی در مدار فرمان، آشنایی با رله های اضافه بار با جبران کننده دمای محیط.

ثبت سفارش
تعداد
عنوان